Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Almra-x Kft. szolgáltatásának igénybevételéhez és a szolgáltatás nyújtásához az Almra-xKft. az alábbiak szerint rögzíti az általános feltételeket és a hozzájárulásokat.

1. A Szolgáltató

1.1. A jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatást az Almra-xKft. (Cg. 01-09-676981, adószám: 11791964-2-41) – a továbbiakban: „Szolgáltató” – végzi.

2. A Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató emelt díjas telefonszámon távközlési szolgáltatók igénybe vétele mellett nyújt igénybe vevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – szolgáltatást, akik ezen szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel valamint technikai feltételekkel rendelkeznek.

2.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatást részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” – szabályozza a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

2.3. Felhasználó felhívhatja a megjelölt emelt díjas telefonszámon lévő élő operátoros szexvonal szolgáltatást 0-24 óráig. Az emelt díjas telefonszámok:
06-90-644-647, egy 5 perces hívás díja: 575 Ft/esemény.
06-90-633-303, 260 Ft + Áfa / Perc.
06-90-633-433, 300 Ft + Áfa / perc.
06-90-633-455, 300 Ft + Áfa / Perc.
06-90-603-613, 500 Ft + Áfa / Perc.
 Ügyfélszolgálat: 06-30-223-8418 vagy almiraxkft@gmail.com

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei:

1.       Ügyfél a jelen ÁSZF előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;

2.       amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;

3.       nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;

4.       az eljáró személy a jelen ÁSZF-et magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;

5.       Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.
A Szolgáltatások csak akkor vehetőek igénybe, amennyiben az Ügyfél a telefon-, vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.

3.3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefon készülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés vagy írásban vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.

3.5. A Szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.

3.6. A hang emelt díjas szolgáltatás akkor teljesül maradéktalanul, amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a hirdetésben feltüntetett módon használja a szolgáltatást.

3.7. Amennyiben a 3.6. pontban írtak nem teljesülnek, a szolgáltatás nem teljesül, de annak díja számlázásra kerül.

4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor

4.1. A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a telefonszámát, és az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adatait kezelje és felhasználja. (Hozzájárulás az adatkezeléshez.) A Szolgáltató az Ügyfél ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.

4.2. A Szolgáltatás regisztrálása során az érintett/igénybevevő kifejezett hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult személyes adatait, így különösen hívószámát, a forgalmi adatait valamint az általa megadott egyéb személyes adatokat üzletszerzés, közvélemény és/vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelni a szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett. (Hozzájárulás üzletszerzési és tájékoztatási célra.)

4.3. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.

4.4. Ügyfél hozzájárul, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlést juttasson el a részére.

4.5. A Szolgáltató mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.

4.6. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

5. Egyéb rendelkezések

5.2. A jelen ÁSZF része továbbá az Adatkezelési szabályzat”.

A Kft. a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és ezek végrehajtási rendeletei rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

I. Hatály

Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

Jelen Szabályzat 2014. október 1. napján lép hatályba és felülírja a korábbi Adatvédelmi Szabályzatot.

II. Fogalmak

A Szabályzatban használt kifejezések a következők szerint értelmezendők:

1.       Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.       Adatkezelő: Almra-xKft.

3.       Érdeklődő: az Adatkezelőnek és a Hálózat egyes tagjainak szolgáltatásai iránt érdeklődő, ügyfélnek nem minősülő személy;

4.       Megkereshető személy: az a természetes személy, aki hozzájárul személyes adatai felhasználására az Almra-xKft. vagy üzleti partnerei szolgáltatásainak népszerűsítése/kiajánlása céljából.

5.       Ügyfél: az Almra-xKft. telefonos vagy SMS-alapú szolgáltatásait igénybe vevő személy.

6.       Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

7.       Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

8.       Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

9.       Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

10.    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

11.    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

12.    Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

13.    Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Az adatkezelés általános szabályai

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a felhasználó alábbi adatait kezeli:az egyes külön szolgáltatások általános szerződési feltételeiben kerül részletesen rögzítésre.

Az Adatkezelő nem jogosult a megadott adatokat megváltoztatni.

Az adatkezelés célja

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy

1.       az ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;

2.       ügyfelei és érdeklődői tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást;

3.       az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen, amennyiben bírja azok hozzájárulását;

4.       az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. Kivétel ez alól, ha a Hírközlési törvény vagy más, vonatkozó jogszabály elrendeli az adatok megőrzését. Ebben az esetben az archív adatok a szolgáltató rendszerektől fizikailag elkülönítve kerülnek tárolásra a jogszabály által előírt ideig.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult:

Az érintett az adatvédelmi felelőshöz intézett, az almiraxkft@gmail.com e-mail,címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve más, jogszabályban az adatvédelmi panaszok kezelésével megbízott hatósághoz.

Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:

1.       ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,

2.       kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről,

3.       jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről,

4.       szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett külső adatfeldolgozót,

5.       gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról,

6.       rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezelés helyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módosításához,

7.       ismerteti Adatkezelő alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat.

Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető(k) jelöli(k) ki.

Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

IV. Piackutatás és közvetlen üzletszerzés

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat.

Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja.

Adatkezelő a piackutatási célokat szolgáló kapcsolatfelvétel után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Adatkezelő.

Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek adatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik piackutatás vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek adatait Adatkezelő a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

V. Adatkezelő elérhetőségei

E-mail cím: almiraxkft@gmail.com

Telefon: 06-30-223-8118